Bu konunun başlangıcı olarak #1 nolu yazıma buradan ulaşabilirsiniz → https://mcuslu.medium.com/qa-yaz%C4%B1l%C4%B1m-kalite-g%C3%BCvence-kavram%C4%B1-%C3%BCzerine-70babb77369e

QA faaliyetleri ana akışımız şu şekilde ifade edilebilir,

Kontrol et → Güvence ver → Değerlendir/Ölçümleme yap

Bu akışı nasıl uygulayacağız ;

→ Kontrol : Kusurlu işlevleri, zayıf noktaları tespit ederek.

→ Güvence : Analiz ederek.

→ Ölçme : Çıktıları…

Selamlar ,

bugüne kadar çalıştığım kurumsal yazılım projelerindeki deneyimlerimden hareketle, (QA ya da SQA olarak kısaltılan) “Software Quality Assurance” / yazılım kalite güvencesi nedir, paydaşlar açısından ne ifade ediyor, geliştiriciler açısından ne ifade ediyor, QA birimi çalışmalarını nasıl yürütür, bir yazılım kalite güvence birimi oluşturmak için ihtiyacımız olan nedir, nasıl…

english version here..

Bildiğiniz üzere, entityframework core (core 3.1 ve .net 5 dahil), raw sql lerin execute edilmesinde bizi dönüş tipi olarak DbSet e zorluyor, bu yazımda DbSet oluşturmadan generic bir yapı kurarak kendi model sınıflarımız tipinde nasıl sonuç kümesi dönebiliriz bunu yazdığım bir mimari üzerinde anlatacağım.

Bu raw sql…

Executing Raw Sql Queries using Entity Framework Core and returns result to Generic Data Model !

Türkçesi burada..

As it is known, in raw sql queries such as executing stored procedures with entity framework core (versions such as core 3.0, core 3.1 and Core Net 5.0), the result types must…

Mucahid Uslu

Software Engineer & Consultant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store